nav
\"Why-Teddy-Picked-Obama020208\"

President Barack Obama and the late Ted Kennedy

Why Teddy Picked Obama

\"Why-Teddy-Picked-Obama020208\"

President Barack Obama and the late Ted Kennedy

false

COMMENTS