nav
\"Dzhokhar

Dzhokhar Tsarnaev Photo by: Google Images

Dzhokhar Tsarnaev ‘smirks’ in court, pleads not guilty to Boston bombing

\"Dzhokhar

Dzhokhar Tsarnaev Photo by: Google Images

false

COMMENTS